Voorwaarden deelname reizen

Neem even tijd om de voorwaarden te lezen:

je weet maar nooit !

Algemene voorwaarden voor deelname aan door CCTE georganiseerde reizen

 • Het aantal deelnemende auto’s is beperkt. Op basis van de datum van inzending van de inschrijvingsformulieren en de eerste aanbetaling vindt toewijzing plaats;
 • Afhankelijk van de afmeting van de klassieker, kan een toeslag voor het eventuele vervoer in rekening worden gebracht;
 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor equipes bestaande uit twee personen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om kleine veranderingen in het programma aan te brengen;
 • Deelnemers aan onze reizen dienen te verklaren dat zij goed gezond zijn van lichaam en geest en zich in alle opzichten in staat achten om aan deze reis deel te nemen;
 • De bestuurders van de auto dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van overtredingen van de geldende verkeersregels en plaatselijke wetten;
 • Deelnemers begrijpen dat een dergelijke tourrit risico’s met zich meebrengt en accepteren die risico’s;
 • De tochten voeren soms door bergachtig gebied en dit vraagt ook van de auto een uitstekende conditie: de deelnemer dient hiervoor zorg te dragen;
 • Deelnemers dienen door ondertekening van een inschrijfformulier de organisatie en de andere deelnemers, te vrijwaren van aanspraken op vergoeding van schades, onkosten tengevolge van enige handeling, nalatigheid of schending van de wet;
 • Deelnemers dienen een geldige autoverzekering te hebben die de schade dekt die aan derden wordt toegebracht.
 • Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een reis- en/of annuleringsverzekering (belangrijk bij annulering wegens ziekte deelnemers of familieleden).

Annulering en terugbetalingen

 • De reis kan door CCTE worden afgelast als vier maanden voor aanvang van de reis minder aanmeldingen zijn ontvangen dan tweederde van het totaal aantal beschikbare plaatsen. Alle betaalde inschrijfgelden zullen dan door CCTE worden terugbetaald.
 • Wanneer ten gevolge van overmacht (te denken valt aan natuurrampen of politieke veranderingen die een reis onmogelijk maken) het evenement wordt afgelast, dan is terugbetaling niet altijd gegarandeerd. Een en ander is afhankelijk van de reeds betaalde reserveringskosten en aanbetalingen.
 • Wanneer om andere redenen de reis wordt afgelast door CCTE, zal terugbetaling van de totale reissom plaatsvinden.
 • Wanneer een deelnemer de reis annuleert tot vier maanden voor aanvang, zal 25% van de totale reissom door de deelnemer aan de organisatie verschuldigd zijn; het overige zal aan de deelnemer worden terugbetaald. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang zal 50% van de totale reissom verschuldigd zijn; het overige zal worden terugbetaald. Annulering tussen twee maanden en de datum van aanvang van de reis geeft geen recht meer op terugbetaling van al betaalde bedragen. In een dergelijk geval dient de deelnemer aanspraak te maken op zijn annuleringsverzekering.