Voorwaarden deelname reizen

Neem even tijd om de voorwaarden te lezen:

je weet maar nooit !

Algemene voorwaarden voor deelname aan door CCTE georganiseerde reizen

 • Het aantal deelnemende auto’s is beperkt. Op basis van de datum van inzending van de inschrijvingsformulieren en de eerste aanbetaling vindt toewijzing plaats;
 • Afhankelijk van de afmeting van de auto, kan een toeslag voor het eventuele vervoer in rekening worden gebracht;
 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor equipes bestaande uit twee personen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om kleine veranderingen in het programma aan te brengen;
 • Deelnemers aan onze reizen dienen te verklaren dat zij goed gezond zijn van lichaam en geest en zich in alle opzichten in staat achten om aan deze reis deel te nemen. Zij dienen zich te houden aan de tijdens de reis geldende regels ten aanzien van Corona;
 • De bestuurders van de auto dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van overtredingen van de geldende verkeersregels en plaatselijke wetten;
 • Deelnemers begrijpen dat een dergelijke toerrit risico’s met zich meebrengt en accepteren die risico’s;
 • De tochten voeren soms door bergachtig gebied en dit vraagt ook van de auto een uitstekende conditie: de deelnemer dient hiervoor zorg te dragen;
 • Deelnemers dienen door ondertekening van een inschrijfformulier de organisatie en de andere deelnemers, te vrijwaren van aanspraken op vergoeding van schades, onkosten tengevolge van enige handeling, nalatigheid of schending van de wet;
 • Deelnemers dienen een geldige autoverzekering te hebben die de schade dekt die aan derden wordt toegebracht.
 • Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een reis- en/of annuleringsverzekering (belangrijk bij annulering wegens ziekte deelnemers of familieleden).
 • Deelnemers zijn verplicht om deel te nemen aan het garantiefonds van GGTO. De kosten hiervoor zijn € 15.– per boeking.
 • Wij houden ons het recht voor om kosten door te berekenen die het gevolg zijn van gestegen brandstofprijzen, veranderde wisselkoersen en gestegen belastingen, e.e.a. ten opzichte van de datum van boeking. Dit geldt ook voor prijsstijging van ferry’s, vliegmaatschappijen of dergelijke, voorzover deze zijn opgenomen de reissom.

Annulering en terugbetalingen

 • De reis kan door CCTE worden afgelast als vier maanden voor aanvang van de reis minder aanmeldingen zijn ontvangen dan tweederde van het totaal aantal beschikbare plaatsen. Alle betaalde inschrijfgelden zullen dan door CCTE worden terugbetaald.
 • Wanneer ten gevolge van overmacht (te denken valt aan natuurrampen of politieke veranderingen die een reis onmogelijk maken) het evenement wordt afgelast, dan is terugbetaling niet altijd gegarandeerd. Een en ander is afhankelijk van de reeds betaalde reserveringskosten en aanbetalingen.
 • Wanneer om andere redenen de reis wordt afgelast door CCTE, zal terugbetaling van de totale reissom plaatsvinden.
 • Wanneer een deelnemer de reis annuleert tot vier maanden voor aanvang, zal 25% van de totale reissom door de deelnemer aan de organisatie verschuldigd zijn. Eventueel teveel betaalde bedragen worden gerestitueerd. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang zal 50% van de totale reissom verschuldigd zijn. Eventueel teveel betaalde bedragen worden gerestitueerd. Bij annulering tussen twee maanden en de datum van aanvang van de reis is de totale reissom verschuldigd. In een dergelijk geval dient de deelnemer aanspraak te maken op zijn annuleringsverzekering.

Verplichtingen van Classic Car Travel Europe (CCTE)

 •  CCTE is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hierover voorafgaand informeert.
 • CCTE is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend waaronder schades, molest, of feiten en omstandigheden waar reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.
 • In het geval CCTE aansprakelijk wordt gesteld voor door de reiziger geleden schade bedraagt de vergoeding niet meer dan maximaal éénmaal de reissom.
 • De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt eveneens maximaal éénmaal de reissom.
 • CCTE draagt geen verantwoordelijkheid in het geval de klant de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken vanwege een gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.